นายสวัสดิ์ วันภูงา
Sadat Wanphunga
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
sawaddip@esdc.go.th
081 739 5638ret2@esdc.go.th