ทำเนียบบุคลากร


ชัญญา อินทริกานนท์
นางสาวชัญญา  อินทริกานนท์
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 นายอำนาจ  ศรีเที่ยง
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนศึกษา
 นางสาวิตรี  ไพรงามรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่นนางสาวธันยรัศมิ์  จันทร์ขอนแก่น
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายสมชาตรี  ทีบุญมา
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สวาสฎิพร แสนคำนางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
วราภรณ์ มูลมณีนางวราภรณ์  มูลมณี
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สุนทร หลักคำ
นายสุนทร หลักคำ
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สุนันทา ยอดรักนางสาวสุนันทา  ยอดรัก
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วชิราภรณ์ จันทร์นีนางสาววชิราภรณ์  จันทร์นี
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
นางสาวบุษยมาส คล้ายหนองสรวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ