การประชุมสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

วันที่ 22 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีกำหนดการพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 11 จุดประชุม โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง